Regulamin

Poniżej przedstawiamy Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę świadczonych usług na stronie internetowej tutaj slimefekt.pl.

I Definicje
Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice:
nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie internetowej slimefekt.pl.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w www.slimefekt.pl zakupu towarów
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem strony internetowej www.slimefekt.pl
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slimefekt.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
– nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
– potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail szczegółów zamówienia,
– dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy, dowodu zakupu.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony www.slimefekt.pl należy je wszystkie wyłączyć.

III Zawarcie umowy
1. W przypadku zamówień na produkty znajdujące się na www.slimefekt.pl stroną umowy jest firma

Sylwia Rząd-Piotrowska Slim Efekt
23-204 Kraśnik
ul. Pogodna 3 lok. 19
NIP: 7151952015

dalej Sprzedający.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, wybór miejsca wydania rzeczy, złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów”.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Zakupiony przedmiot umowy (towar) jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, 9. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje złożenie wiążącego zamówienia. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.

IV Dostawa towaru
1. Zamówienia realizujemy na terenie Polski.
2. Zakupione produkty będą wysyłane do Klienta w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia przez Kupującego zamówienia. W dniu wysłania towaru do Kupującego przekazywana jest informacja na adres poczty elektronicznej potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
3. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze w godzinach 8-16.
4. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W przypadku chęci zmiany adresu doręczenia konieczne jest wysłanie e-maila informującego o takiej zmianie lub poinformowanie o tym fakcie telefonicznie.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia wysyłki do 14 dni w przypadku:
– braku towaru na magazynie
– przerwy w pracy (np. urlopu) o czym zostanie zamieszczona informacja na stronie

V Ceny, koszty wysyłki
1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek w aktualnie obowiązującej wysokości.
2. Koszty wysyłki pokrywane są przez Klienta zgodnie z wybraną przez niego opcją, zgodnie z cennikiem dostaw, chyba że sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
3. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
c) dostawa za pośrednictwem paczkomatów
d) odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

VI Płatności
1. Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy, przelew bankowy, PayU.
2. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
3. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej. 4. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę bądź Święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

VII Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów w sklepie:
1. W przypadku nabycia produktów mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu (odbiór przesyłki).
3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient musi powiadomić o swojej decyzji firmę

Sylwia Rząd-Piotrowska Slim Efekt
23-204 Kraśnik
ul. Pogodna 3 lok. 19
NIP: 7151952015

w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub wiadomości e-mail). W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sklep ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania od Państwa przesyłki zwracającej towar, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów dostawy).
5. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
6. Sklep może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach niezwłocznie oraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
8. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt (towar) zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podawania przyczyn w przypadku gdy podmiot nabywający podejrzewany jest o próbę oszustwa bądź wyłudzenia.
11. Wzór druku do odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie głównej sklepu slimefekt.pl w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej (drogą wiadomości e-mail).
– Adresat: Sylwia Rząd-Piotrowska Slim Efekt
23-204 Kraśnik
ul. Pogodna 3 lok. 19
NIP: 7151952015
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:

Sylwia Rząd-Piotrowska Slim Efekt
23-204 Kraśnik
ul. Pogodna 3 lok. 19
NIP: 7151952015t

VIII Wymiana produktu
Wymiana towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

Zwroty płatności
1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Klienta do zapłaty.
2. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
3. W przypadku zapłaty przez Payu lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto Payu lub konto karty kredytowej.

IX Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów nowych, w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.slimefekt.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

X Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres kontakt@slimefekt.pl
2. W ten sam sposób Klient może zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
3. Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. W przypadku braków w reklamacji termin do jej rozpatrzenia ulega przedłużeniu maksymalnie do 30 dni.
5. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
6. W przypadku uszkodzeń zewnętrznych paczki widocznych przy odbiorze paczki przez nabywcę należy sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez kuriera. Następnie przesłać reklamację na adres kontakt@slimefekt.pl
7. Wzór druku do reklamacji dostępny na głównej stronie sklepu slimefekt.pl w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.
8. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć wyraźne zdjęcia zawierające uszkodzenia produktów reklamowanych.

XI Dane identyfikujące:

Sylwia Rząd-Piotrowska Slim Efekt
23-204 Kraśnik
ul. Pogodna 3 lok. 19
NIP: 7151952015
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ